HOMEWPROWADZENIEBAZA WIEDZYRYNEK RFIDFORUM
WPROWADZENIE DO TECHNOLOGII RFID

Słowniczek pojęć
Zestawienie pojęć związanych z RFID wraz z krótkim objaśnieniem.
 
Czym jest RFID i jak działa
RFID jest systemem identyfikacji radiowej...
 
Systemy automatycznej identyfikacji
Rozdział zawiera krótkie omówienie najpopularniejszych technologii służących do automatycznej identyfikacji ludzi i przedmiotów.
 
Kody kreskowe
Znacznik RFID jest uznawane za następcę kodu kreskowego i choćby z tego powodu warto bliżej zapoznać się z historią i rodzajami kodów kreskowych.
 
System RFID
Omówienie podstawowych elementów wchodzących w skład systemu RFID.
 
Klasyfikacja zakresów częstotliwości działania systemów RFID
Systemy RFID są systemami generującymi i wypromieniowującymi fale elektromagnetyczne, dlatego prawnie są klasyfikowane jako systemy radiowe...
 
Protokoły wykorzystywane w RFID
Obecnie w systemach RFID wykorzystywane są trzy typy protokołów...
 
Bezpieczeństwo
Wraz z rozwojem systemów RFID coraz ważniejsze stało się ich odpowiednie zabezpieczenie...
 
EPCglobal
Prezentacja EPCglobal i wprowadzonych przez nich standardów.
 
Ochrona prywatności
Jak każda nowa technologia, również RFID wywołuje wiele kontrowersji...
 
Zastosowania RFID
Technologia RFID znajduje różnorodne zastosowania, ten rozdział omawia te najbardziej popularne.
 
Sortuj terminy wg nazwy po polsku | angielsku.
A

ADRESOWALNOŚĆ (ang. ADDRESSABILITY)
Zdolność do zapisywania danych w różnych polach lub blokach pamięci w mikroukładzie znacznika RFID.

ANTI-COLLISION (ang. ANTI-COLLISION)
Ogólny termin używany do określenia metod zapobiegających zakłóceniom fal radiowych z jednego urządzenia z falami radiowymi innych urządzeń. Algorytmy antykolizyjne są także używane do odczytu większej ilości znaczników w tym samym polu czytnika.

AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA (ang. AUTOMATIC IDENTIFICATION)
Termin określający szeroko pojęte metody zbierania danych i wprowadzania ich bezpośrednio do systemów komputerowych bez udziału ludzi. Technologie najczęściej klasyfikowane jako auto-id obejmują kody kreskowe, biometrykę RFI i rozpoznawania głosu.


B

BACKSCATTER (ang. BACKSCATTER)
Metoda komunikacji pomiędzy znacznikami pasywnymi a czytnikami. Tag odbija z powrotem do czytnika odebraną falę radiową, z reguły na tej samej częstotliwości. Transmisja danych odbywa się przez modulację przesyłanego sygnału.C

CENTRUM AUTO-ID (ang. AUTO-ID CENTER)
Organizacja non-profit założona przez prywatne firmy oraz środowisko akademickie (w szczególności MIT), która zapoczątkowała rozwój podobnej do Internetu infrastruktury służącej do śledzenie produktów poprzez użycie znaczników RFID.

CYKLICZNA KONTROLA NADMIAROWA (CRC) (ang. CYCLIC REDUNDANCY CHECK (CRC))
Sposób kontrolowania poprawności danych przechowywanych w znaczniku RFID, aby mieć pewność, że nie są one uszkodzone lub nie zostały utracone. (Zobacz suma kontrolna).

CZĘSTOTLIWOŚĆ (ang. FREQUENCY)
Określa liczbę powtórzeń zjawiska okresowego występujących w jednostce czasu. W układzie SI jednostką częstotliwości jest herc (Hz). Częstotliwość 1 herca odpowiada występowaniu jednego zdarzenia (cyklu) w ciągu 1 sekundy.

CZUJNIK (ang. SENSOR)
Jest to układ fizyczny lub biologiczny, który w odpowiedzi na bodziec fizyczny lub biologiczny wytwarza mierzalny sygnał elektryczny.

CZYTNIK (ang. READER)
Urządzenie przeznaczone do komunikacji ze znacznikami RFID. Czytnik może posiadać jedną lub więcej anten, które emitują fale radiowe i odczytują sygnały zwrotne ze znaczników. Następnie przetwarza otrzymane dane na formę cyfrową i przesyła je dalej do komputera


E

EAS (ELEKTRONICZNY NADZÓR ARTYKUŁÓW) (ang. EAS (ELECTRONIC ARTICLE SURVEILLANCE))
Proste elektroniczne znaczniki, które pracują tylko w dwóch trybach –włączony lub wyłączony. Kiedy przedmiot jest kupowany (lub wypożyczany) znacznik zostaje wyłączony. Kiedy ktoś próbuje przejść przez bramkę, a znacznik nie został wyłączony, załącza się alarm.

EEPROM (PROGRAMOWALNA PAMIĘĆ STAŁA WYMAZYWALNA ELEKTRYCZNIE) (ang. EEPROM (ELECTRICALLY ERASABLE PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORY))
Rodzaj nieulotnej pamięci komputerowej w postaci układu scalonego. EEPROM może być wielokrotnie programowany i czyszczony przy użyciu prądu elektrycznego. Liczba zapisów lub wyczyszczeń jest ograniczona (między 100 tysięcy a milion), natomiast liczba odczytów jest dowolna. Znaczniki RFID, które używają EEPROM są droższe od zapisanych fabrycznie, ale jednocześnie wygodniejsze, gdyż użytkownik może zapisać na znacznik informacje w chwili, gdy nadejdzie konieczność jego użycia.

EIRP (EFEKTYWNA IZOTROPOWA MOC WYPROMIENIOWANA ) (ang. EIRP (EFFECTIVE ISOTROPIC RADIATED POWER))
Miara stosowana przy obliczeniach mocy wyjściowej nadajnika. Używana głównie w USA i zwykle wyrażana jest w watach.

EPC (ELEKTRONICZNY KOD PRODUKTU) (ang. EPC (ELECTRONIC PRODUCT CODE))
Kod zapisywany na znacznikach RFID. Składa się z 64 lub 96 bitów danych i zawiera numer GTIN, oraz numer identyfikujący konkretny przedmiot, który oznaczono znacznikiem. Kod EPC został stworzony przez MIT Auto-ID Center. Obecnie system EPC jest zarządzany przez EPCglobal Inc., oddział EAN/UCC - twórców standardu EAN/UPC kodów kreskowych.

ERP (EFEKTYWNA MOC WYPROMIENIOWANA) (ang. ERP (EFFECTIVE RADIATED POWER))
Miara stosowana przy obliczeniach mocy wyjściowej nadajnika. Używana głównie w Europie. Wyrażana jest w watach i nie jest równa EIRP.


F

FLUIDIC SELF-ASSEMBLY (ang. FLUIDIC SELF-ASSEMBLY)
Proces produkcji tagów RFID opatentowany przez Alien Technology. Mikroukłady umieszczone w specjalnym płynie przepływają nad podłożem znaczników i osadzają się w odpowiednio przygotowanych zagłębieniach. Technologia ta ma umożliwić montaż miliardów znaczników RFID przy minimalnym koszcie jednostkowym.


I

INTELIGENTNA ETYKIETA (ang. SMART LABEL)
Etykieta, gdzie znacznik RFID jest "wbudowany” w etykietę papierową, możliwą do zadruku np. kodem kreskowym.

INTELIGENTNE KARTY ZBLIŻENIOWE (ang. CONTACTLESS SMART CARD)
Określenie kart płatniczych lub lojalnościowych, które zawierając układ RFID do transmisji informacji do czytnika bez potrzeby przesuwania karty przez czytnik. Takie karty mają przyśpieszyć obsługę i zwiększyć wygodę.


K

KONCENTRATOR (ang. CONCENTRATOR)
Urządzenie połączone z wieloma czytnikami RFID w celu gromadzenia danych z nich. Koncentratory zwykle dokonują operacji filtrowania danych i przesyłają tylko użyteczne informacje z czytników do komputera nadzorującego.

KONFEKCJONOWANIE ZNACZNIKA (ang. COMMISSIONING A TAG)
Termin używany czasami do określenia procesu zapisania numeru seryjnego w znaczniku RFID (lub zaprogramowania go) i powiązania tego numeru w bazie danych z produktem, na którym tag został zamocowany.


M

MULTIPLEKSER (ang. MULTIPLEXER)
Urządzenie elektroniczne, które umożliwia podłączenie wielu anten do jednego czytnika. Każda antena skanuje pole w ustalonym porządku. To redukuje liczbę czytników wymaganych do pokrycia danego obszaru, takiego jak drzwi magazynu i zapobiega wzajemnemu zakłóceniu się anten.


N

NANOBLOCK (ang. NANOBLOCK)
Termin używany przez Alien Technology na określenie bardzo małych mikroukładów, których szerokość nie przekracza trzech ludzkich włosów.

NOMINALNY ZASIĘG (ang. NOMINAL RANGE)
Odległość, z jakiej znacznik może zostać wiarygodnie odczytany.


O

OBJECT NAME SERVICE (ONS) (ang. OBJECT NAME SERVICE (ONS))
Opracowany przez Auto-ID Center system analogiczny do usługi DNS. Pozwala on na wyszukanie konputerów zawierających informacje o danym przedmiocie na podstawie Elektronicznego Kodu Produktu (EPC) zapisanego w znaczniku dołączonym do tego produktu.

ODCZYT (ang. READ)
Proces uzyskiwania danych zapisanych na znaczniku RFID, polegający na wysłaniu sygnału (fale radiowe) i przetworzeniu sygnału powrotnego, wysłanego przez znacznik.


P

PAMIĘĆ (ang. MEMORY)
Ilość danych, która maże być przechowywana w mikroukładzie znacznika RFID.

PORT WEJSCIA/WYJŚCIA (ang. INPUT/OUTPUT (I/O))
Interfejs We/wy w czytniku, do którego mogą być podłączane inne urządzenia elektroniczne. Na przykład fotokomórka, która załącza czytnik w chwili kiedy przedmiot przetnie jej pole widzenia. Sterowanie może się także odbywać w drugą stronę – z chwilą odczytania znacznika załączany jest taśmociąg lub są otwierane drzwi.

PROTOKÓŁ INTERFEJSU POWIETRZNEGO (ang. AIR INTERFACE PROTOCOL)
Zasady, którymi rządzi się komunikacja między czytnikami a znacznikami.

PRZEMYSŁOWE, NAUKOWE I MEDYCZNE ZAKRESY CZĘSTOTLIWOŚCI (ISM) (ang. INDUSTRIAL, SCIENTIFIC, AND MEDICAL (ISM) BANDS)
Zakresy nielicencjonowanych częstotliwości fali elektromagnetycznej.


R

READER TALKS FIRST (ang. READER TALKS FIRST)
Sposób w jaki pasywny czytnik komunikuje się ze znacznikami będącymi w polu jego działania. Czytnik wysyła zapytanie do znaczników, ale one nie odpowiadają, dopóki czytnik nie zażąda od nich odpowiedzi. Np. Czytnik jest w stanie odnaleźć znaczniki o określonych numerach seryjnych. Robi to poprzez wysłanie zapytania do wszystkich tagów, których numer zaczyna się dajmy na to na 1 lub 0. Jeżeli otrzyma więcej niż jedną odpowiedź, czytnik będzie kontynuował zapytanie, tym razem oczekując odpowiedzi od tagów, których numer zaczyna się na 01. Jeśli i to nie przyniesie spodziewanego efektu, znów zawęzi zapytanie do 010, itd. Taki proces nazywany jest przeszukiwaniem drzewa.

RFID (IDENTYFIKACJA RADIOWA) (ang. RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION))
Sposób jednoznacznego identyfikowania przedmiotów za pomocą fal radiowych. Zwykle polega to na tym, że czytnik komunikuje się ze znacznikiem, który zawiera informacje zapisane na układzie scalonym. Występują również znaczniki nie zawierające układów scalonych. Działają one w ten sposób, że odbijają część fali radiowej, która dotarła do nich z czytnika.


S

SKANER (ang. SCANNER)
Urządzenie elektroniczne, które może nadawać i odbierać fale radiowe. Jeżeli skaner jest połączony z procesorem DSP to urządzenie nazywamy czytnikiem RFID.

SKOKOWA ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI (ang. FREQUENCY HOPPING)
Technika przeciwdziałająca wzajemnemu zakłócaniu się wielu działających razem czytników RFID. Czytnik może samodzielnie przejść na inną częstotliwość z wybranego pasma np. w USA czytniki działające na falach UHF (915MHz) mogą wybrać częstotliwość z zakresu pomiędzy 902 MHz a 928 MHz. Technika ta jest skuteczna tylko przy wystarczająco szerokich zakresach dozwolonych częstotliwości dla danego pasma.

SUMA KONTROLNA (ang. CHECKSUM)
Wartość dodana do zawartości bloku danych przechowywanych w mikroukładzie znacznika RFID, która może być sprawdzona przed i po transmicji danych ze znacznika do czytnika, aby określić, czy przesyłane dane nie zostały zniekształcone (uszkodzone) lub utracone. Cykliczna kontrola nadmiarowa (ang CRC - cyclic redundancy check) jest jedną z form sumy kontrolnej. (zobacz Cykliczna kontrola nadmiarowa).


U

UCC (OBECNIE GS1 US) (ang. UCC (UNIFORM CODE COUNCIL))
Organizacja nonprofit nadzorująca kod UPC - standard kodu kreskowego używany w Ameryce Północnej.

UKŁAD SCALONY (ang. INTEGRATED CIRCUIT (IC))
Zminiaturyzowany układ elektroniczny składający się z dużej ilości podstawowych elementów elektronicznych, takich jak tranzystory, diody, rezystory i kondensatory. Większośc znaczników RFID zawiera układy scalone.

UPC (UNIWERSALNY KOD PRODUKTU) (ang. UPC (UNIVERSAL PRODUCT CODE) )
Standard kodu kreskowego używany w Ameryce Północnej. Jego europejskim odpowiednikiem jest EAN.


W

WKŁAD (ang. INLAY)
Mikroukład RFID z podłączona anteną zamontowany na podkładce. Wkłady to w zasadzie niewykończone znaczniki. Są one sprzedawane firmom, które tworzą z nich kompletne tagi, umieszczając wkłady w różnego rodzaju obudowach.


Z

ZAKŁÓCENIA ELEKTROMAGNETYCZNE (ang. EMI (ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE))
Zakłócenia powstające, kiedy fale radiowe pochodzące od jednego urządzenia zniekształcają fale innego urządzenia. Telefony komórkowe, sieci bezprzewodowe oraz nawet roboty w fabrykach mogą powodować powstawanie fal radiowych mogących zakłócić pracę znaczników RFID.

ZAMKNIĘTY SYSTEM RFID (ang. CLOSED-LOOP SYSTEMS)
System śledzenia RFID wykorzystywany wewnątrz jednej firmy. Ponieważ śledzony przedmiot nigdy nie wychodzi poza firmę, nie ma potrzeby stosowania technologi bazowanych na otwartych standardach.

ZASIĘG ODCZYTU (ang. READ RANGE)
Odległość, na jaką czytnik może porozumieć się ze znacznikiem. Jest ona znacznie większa w przypadku znaczników aktywnych, ponieważ korzystają one z własnego zasilania (baterii) przy wysyłaniu sygnału. W przypadku znaczników pasywnych, na zasięg odczytu wpływ ma kilka czynników. Są to m.in. częstotliwość fali, moc czytnika, rodzaj i wielkość anteny oraz sposób zasilania taga. Znaczniki pracujące przy niskiej częstotliwości wykorzystują sprzężenie indukcyjne, które wymaga aby znacznik był w odległości nie większej niż kilka stóp od czytnika.

ZNACZNIK JEDNOKROTNEGO ZAPISU (ang. ONE-TIME PROGRAMMABLE TAG)
Znacznik RFID, który może być zapisany tylko raz, a odczytywany wielokrotnie (zobacz WORM – Write Once Read Many).

ZNACZNIK PÓŁ-PASYWNY (ang. SEMI-PASSIVE TAG)
Rodzaj znacznika będący połączeniem znacznika pasywnego ze znacznikiem aktywnym. Posiada baterię służącą do zasilania układu mikroprocesora, do transmisji sygnału wykorzystuje jedynie energię fal radiowych odebranych z czytnika.

ZNACZNIK RFID (TAG, TRANSPONDER) (ang. RFID TAG)
Mikroukład scalony wyposażony w antenę i obudowany w ten sposób, aby było możliwe zamocowanie go do określonego przedmiotu. Znacznik odbiera sygnały i wysyła je z powrotem do czytnika. Każdy tag zawiera unikalny numer seryjny, ale może oprócz tego przechowywać inne informacje, np. numer konta odbiorcy. Znaczniki mogą przybierać bardzo różne formy w zależności od potrzeb. Mogą np. wyglądać jak naklejki, z nadrukowanym na nich kodem paskowym, lub po prostu być włożone do opakowania albo też zalane plastikiem. Występują 3 rodzaje znaczników RFID, pasywne, aktywne oraz pół-aktywne.
Redakcja portalu   Projekt i realizacja: inSolutions